Multi oil sprej

Multi oil sprej - JUVI spreji

Večnamensko olje za izpodrivanje vlage. 5 v 1. Namenjen mazanju, učinkoviti vodoodpornosti, preprečevanju korozije, oprijemu
na kovine in čiščenju.

OPIS

Večnamensko mazivno olje za mazanje, učinkovito vodoodpornost, preprečevanje korozije, oprijem na kovine in čiščenje. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka; Destilat (zemeljsko olje), deparafinizirano s topilom težki parafinski.

UPORABA

Učinkovito sredstvo za popravila v delavnicah, avtomobilski in moto industriji, kolesarstvu ter domači uporabi za hobi material in orodja. Čisti in maže tudi težavne točke. Rahlja zarjavele vijake, matice, ključavnice in tečaje. Ščiti električne kable in dele. Odporen na hladno, toplo in slano vodo. Preprečuje nastajanje rje.

NAVODILA ZA UPORABO

Izdatno razpršite po ustreznih površinah. Izdelek se lahko uporablja s katerega koli položaja.

NEVARNO

H223 Vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P261 Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C/122°F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok.

ENG: MULTI FUNCTION OIL (5-WAY)
VOL: 400 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.