Super odvijač sprej

Super odvijač sprej - JUVI spreji

Odlično sredstvo na osnovi grafita za lažje odvijanje vijakov in matic ter preprečevanje rje.

OPIS

Sredstvo, ki hitro prodira v rjo, jo odstranjuje, maže, ščiti površine in preprečuje vlago. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka; Destilat (zemeljsko olje), deparafinizirano s topilom težki parafinski.

UPORABA

Odlično prodorno sredstvo za enostavnejše odvijanje zarjavelih vijakov in matic. Maže in preprečuje nastajanje rje na vzmeteh, odprtih verigah, zobnikih, tečajih, ključavnicah in strojih, zlasti na tistih, ki so izpostavljeni vplivom okolja. Vsebuje grafit.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo dobro pretresite. Izdatno razpršite po obdelovalnih površinah.

NEVARNO

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P261 Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C/122°F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok.

ENG: PENETRATING OIL
VOL: 400 ml

Nazaj na seznam vseh sprejev.