Product was successfully added to your shopping cart.

KOCH Nano-Glasversiegelung

Hiter pregled

Nano zaščita vetrobranskega stekla, steklenih in keramičnih površin.

Dražilno

Vnetljivo

Zaloga: Na zalogi

46,24 €

Opis izdelka

Vrhunska nano zaščita vetrobranskega stekla, steklenih in keramičnih površin.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319-Povzroča hudo draženje oči. H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način.
Logotipi

Dražilno

Vnetljivo