Antifriz BS koncentrat 1000ml

Antifriz modri koncentrat. Vsebina: 1000ml.

Šifra: 666855.1 Kategoriji: ,

4,14 

Opis produkta

ANTIFRIZ BS KONCENTRAT je koncentrirano sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem in korozijo.
hladilnih sistemov in motorjev vseh vrst. Izdelan je po najsodobnejši tehnologiji iz monoetilenglikola in dodatkov, ki preprečujejo korozijo kovinskih delov in je zelo prizanesljiv tudi do nekovinskih elemEntov, ki sestavljajo hladilni sistem. Predvsem do gume in plastike. Učinkuje proti pregrevanju, oksidaciji, penjenju in nastanku usedlin. ANTIFRIZ BS ne vsebuje aminov, nitratov in fosfatov. Pred uporabo ga je potrebno razredčiti z vodo.

Namen uporabe:
ANTIFRIZ BS zagotavlja dolgotrajno zaščito odprtih in zaprtih hladilnih sistemov motorjev. Primeren je za zaščito vseh kovin, ki sestavljajo različne dele hladilnih sistemov, še posebej iz aluminijeve zlitine. Priporoča se menjava najmanj na vsake 3 leta. Ustreza zahtevam največjih svetovnih proizvajalcev motornih vozil: MERCEDES-BENZ AG DBL 7700-00, BMW 600.69.0, FIAT 55527/1, FORD-WSN-M97 B18-D, ASTM D 3306-S.A.E. J 814, ASTM D 4340-S.A.E. J 1034, CUNA NC 956-16, B.S. 6580, G.M.U.S. 1899-M, G.M.E.-L6-368

Mešalno razmerje:
ANTIFRIZ  VODA   ZMRZIŠČE (°C)

      1             1             -37

      1             2             -21

      1             3             -12

Dodatne informacije

Varnostni napotki

VARNOSTNI NAPOTKI:Vsebuje: Etandiol. Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P401 Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI