TENZI BRUDEX 1000ml

6,99 

Vsestranski močni detergent in razmaščevalec za čiščenje talnih površin. Vsebina: 1000ml

Opis produkta

Vsestranski detergent in razmaščevalec. Močno koncentrirano čistilo, namenjeno čiščenju in razmaščevanju umazanije ter mastnih madežev na nezaščitenih talnih površinah. Primeren za površine odporne na alkale ter tudi čiščenju delovnih oblek. Ročna ali strojna uporaba. Vsebina: 1000ml

NAVODILA ZA UPORABO:

– Čiščenje; dnevno čiščenje: 10-50 ml / 10 l vode.

– Čiščenje; temeljito čiščenje: 100-500 ml / 10 l vode.

– Razmaščevanje, odstranjevanje madežev: 1:1 – 1:3.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; natrijev metasilikat; 2-aminoetanol. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfati, fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi; parfumi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI