HLADILNI ODVIJAČ SPREJ 400ml

Sprej za odvijanje zarjavelih vijakov, matic, ključavnic in tečajev. Maže in ščiti. Hladi do -40°C. Prodira skozi korodirane in zmrznjene dele. Vsebina: 400ml.

Šifra: MO-J0420 Kategoriji: ,

9,03 

Opis produkta

Visoko zmogljiv lubrikant za lažje odvijanje zarjavelih matic, vijakov in drugih izdelkov iz vijačnega programa. Zaradi svoje posebne lastnosti omogoča odvijanje močno zarjavelih elementov na mestih, kjer prodirajoče olje sicer ne deluje. Podmaže in preprečuje rjavenje vzmeti, odprtih verig, zobnikov, tečajev, ključavnic itn.

Sprej ima oster hladilni učinek na podlago. Hladi do -40°C. Na spoju ustvari mikroskopske razpoke, ki zavirajo rjo. Odvija zarjavele vijake, matice, ključavnice in tečaje. Maže in ščiti. Prodira skozi korodirane in zmrznjene dele. Raztaplja rjo in izpodriva vlago. Preprečuje nadaljnje širjenje korozije. Ni agresiven na večino materialov in pusti zaščitni film. Vsebuje drobne grafitne delce.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

VSEBUJE: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <5% n-heksana; kerozin (nafta), hidrodesulfuriziran. NEVARNO: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Pri nezadostnem prezračevanju lahko hlapi tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.

Vnetljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI