RAZMAŠČEVALEC BM 25LT

124,33 

Sredstvo za razmaščevanje. Vsebina: 25lt.

SKU: BM-JP0025 Kategoriji: ,

Opis produkta

Sredstvo za razmaščevanje. Odstranjuje maščobe, olje, voske in ostalo umazanijo s kovinskih površin – zavor, sklopk in delov menjalnika. Odstranjuje tudi lepljive in tesnilne ostanke ter smolnata maziva. UN 1268, 3, II.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka, (EC: 265-151-9) Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI