TENZI Top Perfekt 1000ml

7,47 

Detergent za čiščenje talnih površin v kuhinjah. Vsebina: 1000ml

Opis produkta

Koncentrirani nizko peneči detergent namenjen čiščenju talnih in delovnih površin v kuhinjah. Odstranjuje staro olje in mastne madeže, ki se nahajajo v prehrambni industriji. Za vse vrste površin, ki so odporne na alkale. Ročna ali strojna uporaba. Vsebina: 1000ml

NAVODILA ZA UPORABO:

– Temeljito čiščenje: 100-200 ml / 10 l vode.

– Dnevno čiščenje: 25-50 ml / 10 l vode.

– Pri odstranjevanju starih, mastnih površin je priporočljiva uporaba vroče vode (40 °C).

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2-aminoetanol; alkoholi, C11-13-razvejani, etoksilirani; kalijev hidroksid. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti zunaj dosega otrok. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfonati; 5% – 15%: EDTA; parfumi (Limonene)

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI