Clovin Dr. Prakti Dishwashing cleaner 250ml

Čistilo za pomivalni stroj. Vsebina: 250ml.

Šifra: CL04 Kategoriji: ,

2,41 

Opis produkta

Zagotovi čistejše delovanje ter varnejšo uporabo pomivalnega stroja. Uspešno odstranjuje mineralne usedline v notranjosti pomivalnega stroja. Doseže tudi težje dostopne dele. Priporoča se uporaba enkrat na mesec. 

Navodila za uporabo:
Doziramo v skladu z navodili proizvajalca stroja

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati kožo z vodo/prho. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: 5%-<15% neionske površinsko aktivne snovi, fosfati, parfum

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI