DINITROL 840 Skimfix 2K PUR-Klebstoff Schwarz 50ml

22,92 

Dvokomponentno poliuretansko lepilo. Vsebina: 50ml

SKU: 1211304 Kategorije: , ,

Opis produkta

Dinitrol 840 je univerzalno sredstvo za popravilo vseh plastičnih delov. Razlikovanje med flefsibilno in togo plastiko ni več potrebno. Dvokomponentno poliuretansko lepilo v priročni 50 ml dvojni kartuši je izdelano tako, da se prilagodi trdoti ter elastičnosti plastičnih delov, ki jih popravljamo. Kratek čas sušenja.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Difenilmetan 4,4 diizocianat; 2,2'-dimetil-4,4'-metilenbis(cikloheksilamin). Opozorilo: Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Možen rakotvoren učinek. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne vdihavati hlapov/meglice. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo). Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/ varnostni list. Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca. Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s kožo. Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387).

Zdravju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI