GREEN POWER 10kg

49,65 

Superkoncentrirani in izredno učinkoviti alkalni detergent za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vsebina: 10kg.

SKU: 1313.1.10kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Superkoncentrirani in izredno učinkoviti alkalni detergent za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vsebina: 10kg.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: alkoholi, C12-13-razvejani in linearni, etoksilirani; tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI