KOCH Cabriodach Versiegelung 400ml

Zaščita kabrio streh. Vsebina: 400ml.

Šifra: 234412 Kategorije: , , , , ,

23,29 

Opis produkta

Zaščitno sredstvo na osnovi organske fluorove smole, ki površinam (premične strehe na vozilih, tekstil, zunanji tekstil, šotori, itn.) podaja vodoodpornost in ščiti pred umazanijo. NAVODILO ZA UPORABO: Temeljito očistite površino. Nato obdelovalno površino osušite. Dozo dobro pretresite pred uporabo. Pršite vodoravno in navpično iz razdalje 30cm. Površina se nato posuši prib. v 10min. Po končanem postopku dozo obrnite na glavo in popršite.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (centralni živčni sistem). Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/ 122 oF. Odstraniti vsebino/posodo med odpadke na zavarovan način. Brez zadostnega prezračevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih zmesi. Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <5% n-heksan. Propan-2-ol. Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom. Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI