KOCH Reactivation Shampoo 1000ml

Kislinski in močno peneči šampon za odstranjevanje vodnega kamna ter reaktivacijo keramične zaščite vozil. Primeren za uporabo na vseh tipih keramičnih zaščit. Vsebina: 1000ml.

16,47 

Opis produkta

Kislinski in močno peneči šampon za odstranjevanje vodnega kamna ter reaktivacijo keramične zaščite vozil. Primeren za uporabo na vseh tipih keramičnih zaščit. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgo trajnimi učinki. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškod be oči. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana obla čila.Kožo izprati z vodo ali prho.PRI STIKU Z OČMI:previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Vsebuje: Metansulfonska kislina, Miristildimetilaminoksid, Fosforjeva kislina.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI