KOCH Hydro Foam Sealant 1000ml

Premium mokri zaščitni vosek za plastične, steklene in barvne površine. Ustvarja globok sijaj, odlično hidrofobnost, preprečuje obledenje plastičnih delov, impregnira cabrio strehe ter vsebuje prijeten sadni vonj po češnji. Vsebina: 1000ml.

35,71 

Opis produkta

Premium mokri zaščitni vosek za plastične, steklene in barvne površine. Ustvarja globok sijaj, odlično hidrofobnost, preprečuje obledenje plastičnih delov, impregnira cabrio strehe ter vsebuje prijeten sadni vonj po češnji. Vsebina: 1000ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

OPOZORILA: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Povzroča hude poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO(ali lasmi): Takoj sleči vsa kon taminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadal jujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: Ocetna kislina. 1-propanaminij,2-hidroksi-N-(2-hidroksipropil)-N,N-dimenil-,diestri z maščobnimi kislinami rastlinskega olja,C18-nenasičen,metil sulfati(olja),Amini,alkil lojevih maščobnih kisline,etokse liranih,Poli(3-((2-aminoetil)amino)propil)metil(dimetil)siloksan,metoski-terminirno.

Jedko

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI