LEPLJIVO OLJE ZA VISOKE PRITISKE 500ml

Univerzalni lubrikant za mazanje gibljivih delov, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam, udarcem in vibracijam. Vsebina: 500ml.

Šifra: MO-J0352 Kategoriji: ,

10,25 

Opis produkta

Visoko kvalitetno, kompaktno, oprijemljivo in lepljivo univerzalno rumenkasto olje, ki izpodriva vlago, zmanjšuje obrabo, globoko prodira in zmanjšuje trenje.

Vsebuje mešanico sintetičnih in mineralnih olj ter dodatkov, ki zmanjšujejo trenje in obrabo. Dodani so tudi antikorozivni dodatki, ki materiale ščitijo pred korozijo. Odporno na sladko in slano vodo, blage kisline, alkalne zmesi. Olje ne polzi s hitro rotirajočih delov. Primerno je za uporabo na verižnih obročkih O/X/Z in prečnih premikih težkih kovinskih elementov, za podmazovanje vodil, zobniških prenosov, zobatih letev, vodil, okovja, verig itn. Ne poškoduje lakirnih površin.

Temperaturno območje dela od -35 °C do 200 °C.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: pentan; ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI