Uripur Wc Kroglice 1kg

WC kocke za pisoarje, različni vonji. Vsebina: 1kg.

Šifra: 6640081 Kategorije: , ,

12,18 

Opis produkta

Primerne so za vse pisoarje. Okolju prijazne zagotavljajo prijeten in svež vonj dlje časa. Preprečujejo nastanek urinskega kamna in nevtralizirajo neprijetne vonjave.

NAVODILA ZA UPORABO:
Kroglice po potrebi vstavimo v pisoar. Priporočamo, da se kroglice postavijo na mrežico, da ne zdrsnejo v notranjost pisoarja.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Benzensulfonska kislina, C10-13 alkilni derivati, natrijeve soli; Kokosov monoetanolamid; Linalool; Limonene. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI