AC 31/92 25KG

142,83 

Močni kislinski detergent za odstranjevanje betona iz površin

SKU: ac 3192 Kategorije: , ,

Opis produkta

Močni kislinski detergent za odstranjevanje betona iz površin.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: klorovodikova kislina . Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: amfoterne površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI