SPLENDOR WAX 25KG

158,87 

Sušilec za avtomatsko pranje vozil.

SKU: 803.1.25lt Kategorije: , ,

Opis produkta

Visokokakovostni in srednje koncentrirani, loščilni in silikonski sušilec za avtomatsko pranje vozil. Pušča takojšen viden bleščeč in sušilni učinek. Ne pušča sledi. Doziranje: Poletje 7ml – 30ml / vozilo. Pozimi 12ml – 40ml / vozilo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2-metilpropan-1-ol; Kvaterne amonijeve spojine, dimetildiloj alkil, kloridi. Nevarno: Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI