KO 5LT

53,19 

Odstranjevalec ostankov lepil in smole iz karoserije.

SKU: ko 5lt Kategorije: , ,

Opis produkta

Odstranjevalec ostankov lepil in smole iz karoserije.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan; Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%) . Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: alifatski ogljikovodiki; 5% – < 15%: aromatski ogljikovodiki; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, halogenirani ogljikovodiki

Vnetljivo

Dražilno

Zdravju škodljivo

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI