ATG Kit za popravilo plastičnih odbijačev

Komplet za popravilo črnih plastičnih letev in odbijačev

Šifra: ATG007 Kategoriji: ,

35,95 

Opis produkta

Atg Smart Repair Je komplet, ki omogoča hitro in enostavno popravilo manjših prask, lukenj v plastičnih odbijačih in letvah. Priložena plastična masa omogoča hitro in enostavno popravilo, priložena barva pa enostavno barvanje. Poleg priložene črne barve, lahko uporabimo tudi ostale barve za barvanje plastičnih površin. Vsebina kompleta zadostuje za popravilo 8-10 lukenj. 

Vsebina kompleta:
– Barva za odbijače ( Jet črna)
– Plastična mešalna paličica
– Dvo-komponentna plastična masa
– Brusni papir “1000”
– Okrogla gobica za barvanje
– Navodila za uporabo

Uporaba: Plastični odbijači, Plastične letve, ogledala,….

Uporaba in shranjevanje:
Izdelek zaščitite pred direktno sončno svetlobo, vročino in zmrzaljo. Za zaščito oseb in okolja upoštevajte navodila. Hranite izven dosega otrok in živali. Izdelek ni primeren za uživanje. Ne prevzemamo odgovornosti za neprimerno uporabo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700. EUH 205 – Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI