Clovin Dr. Prakti Dishwashing Tabs 105/1

Tablete za strojno pomivanje posode. Vsebina: 105 tabletk.

Šifra: CL10 Kategoriji: ,

12,18 

Opis produkta

Dr Prakti tablete za strojno čiščenje posode 3v1 zagotavljajo čiščenje posode brez sledi.  V paketu je 105 tabletk.

Navodila za uporabo:
Vstavimo v prostor za tablete v pralnem stroju.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Nevarno: H318 Povzroča hude poškodbe oči. H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. H315 Povzroča draženje kože. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Jedko

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI