SUPER FLOOR 10kg

Super koncentrirani detergent za ročno in strojno čiščenje talnih površin.

Availability: Ni na zalogi SKU: 1123.1.10k Kategoriji: ,

Opis produkta

Super koncentrirani detergent za ročno in strojno čiščenje talnih površin.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: 2-aminoetanol. Nevarno: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti vdihavanje hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfonati, anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI