KOCH AUTOSHAMPOO 1000ml

Šampon za ročno pranje vozil. Vsebina: 1000ml.

8,02 

Opis produkta

Šampon za ročno pranje vozil, brez fosfatov, primeren za ročno pranje vozil ter portalne sisteme. Kombinacija anionskih in neionskih površinsko aktivnih snovi zagotavlja blago in temeljito čiščenje. Optimalno primeren za biološke čistilne naprave.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

NEVARNO: Povzroča hude poškodbe oči. Nositi zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol- 3-ona(EC št.247-500-7) in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona(EC št.220-239-6)(3:1) Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: Benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli. Poliglikoleter maščobnega alkohola. Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI