KOCH Cockpit Super Pflege 10lt

Premium loščilo za vzdrževanje notranje plastike, visoki sijaj. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred umazanijo in UV žarki. S svežim vonjem.

Šifra: 20010 Kategorije: , ,

138,43 

Opis produkta

Premium loščilo za vzdrževanje notranje plastike, visoki sijaj. Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred umazanijo in UV žarki. S svežim vonjem.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI