KOCH Glas Star 10lt

Premium koncentrirano čistilo za čiščenje steklenih površin. Vsebina: 10lt

51,39 

Opis produkta

Premium koncentrirano čistilo za čiščenje steklenih površin. Odstranjuje najbolj trdovratno umazanijo. Ne pušča sledi. Vsebuje alkohol. Lahko se uporablja čistega ali meša z vodo do 1:3. Vsebina: 10lt

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. P280-Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Propan-2-ol

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI