FOAMER 25KG

85,83 

Kislinski šampon za avtomatske pranje vozil.

SKU: 065.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Nizko peneči kislinski šampon pred voskanjem za uporabo v avtomatskih pralnih sistemih. Omogoča hitrejše sušenje vozila pri pranju. Zelo učinkovi pri uporabi v trdi vodi. Nevtralizira alkalne ostanke in ohranja čiste krtače.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: citronska kislina. Nevarno: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI