KOCH Hartwachs BMP S0.01 1000ml

Zaščitni vosek za dolgoročno zaščito površin. Vsebina: 1000ml

15,90 

Opis produkta

Zaščitni vosek za dolgoročno zaščito površin. Za vse barve in različne plastike. Očisti, hrani in ščiti obdelane površine ter jim daje privlačen globok sijaj, ki traja več mesecev. Učinkovito in hitro odstranimo tudi ostanke prejšnjih lakov, voskov in sledi katrana. Vsebina: 1000ml

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Pretresite pred uporabo. Zaščitite pred zmrzaljo in prekomerno toploto.Ne uporabljajte na vročih površinah.Pred uporabo preverite primernost in združljivost z materialom.NEVARNO: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.Lahko povzroči zaspanost ali omotico.Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok.Hraniti ločeno od vročine,vročih površin,isker,odprtega ognja in drugih virov vžiga.Kajenje prepovedano.Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila.Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Ne izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti v tesno zaprti posodi.Odstraniti vsebino/posodo med odpadke na zavarovan način. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Jedko

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI