KOCH NanoMagicPlastCare 500ml

Loščilo za vzdrževanje in zaščito zunanjih plastičnih ter gumijastih delov vozil.

15,85 

Opis produkta

Vzdružje in varuje vse zunanje plastične in gumijaste dele. Obdelovane površine pridobijo nazaj svojo prvotno in novo podobo ter so zaščiteni pred škodljivimi okoljskimi vplivi. Odlično loščilo za profesionalno nego motornih vozil, z dolgotrajnim učinkom. NAVODILO ZA UPORABO: Nanesite loščilo na suho in čisto gobico ter enakomerno porazdelimo na očiščeno in suho površino. Pustite, da se popolnoma posuši na površini. Kadar je potrebno, ponovno loščite z mehko krpo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102-Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino / posodo med problematične odpadke. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI