KOCH Twin Shampoo 21kg

Koncentrirani dišeči kombinirani peneči šampon, namenjen za portalne, samopostrežne ter sisteme s penilnim sistemom. Zagotavlja močno penečo in intenzivno čistilno zmogljivost. Prijeten sadni vonj. Vsebina: 21kg.

138,27 

Opis produkta

Koncentrirani dišeči kombinirani detergent pene in šampona, brez fosfatov in NTA, za portalne, samopostrežne in sisteme s penilnim sistemom. Zagotavlja močno penečo in intenzivno čistilno zmogljivost. Prijeten sadni vonj. Odobritev s strani Daimler sistema. Vsebina: 21kg.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Kalijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, fosfati

Jedko

POVEZANI PRODUKTI