MAST ZA DIRKALNE VERIGE 400ml

14,15 

Visoko lepljiva mast v spreju. Za močne centrifugalne sile pri visokih hitrostih in ekstremnih vremenskih razmerah. Vsebina: 400ml.

SKU: MO-J0376 Kategoriji: ,

Opis produkta

Izredno močni transparentni lepljivi lubrikant, na osnovi sintetičnih ogljikovodikovih polimerov. Ustvarja mazalni film, ki je odporen na močne centrifugalne sile na mehanizmih pri visokih hitrostih.

Razvit za uporabo na hitro vrtljivih motornih verigah. Primeren za uporabo v težkih vremenskih razmerah in ekstremnih razmerah na »Off Road« vožnjah. Mast ima izjemno dobra oprijemljivost proti kovinam, in ne bo zavirala verige.

Uporaba za »Off Road« vožnjo.

Za hitro vrtljive motorne verige.

Odlična penetracijska moč.

Zavira rjo in korozijo.

Zmanjšuje obrabo in trenje.

Film brez sušenja.

Hidrofoben, odporen na vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-Heksan; alkani, C14-17, kloro. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Lahko škoduje dojenim otrokom. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi

Vnetljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI