RAPIDET 25KG

123,06 

Visokokakovostni superkoncentrirani dvokomponentni detergent. Najbolj prodajni izdelek med dvokomponentimi detergenti.

Opis produkta

Visokokakovostni superkoncentrirani dvokomponentni detergent. Odlično učinkoviti super koncentrirani dvokomponentni detergent na alkalni osnovi, idealen za odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije na vozilih, ceradah, platiščih motornih delih ter tal v delavnicah. Primeren za čiščenje v industrijski dejavnosti, bencinskih servisih, pri odstranjevanju bioloških maščob ter čiščenju plovil. Detergent se uporablja tudi v živilski industriji, H.A.C.C.P. Uporaba: Tekočino dobro pretresite, predno naredite raztopino. Redčite z vodo v razmerju od 1% – 3,5%.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; Tetranatrijev etilendiamintetraacetat; natrijev hidroksid; 2-aminoetanol. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: fosfati, EDTA in njene soli

Jedko

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI