POLIMER 25KG

Odstranjevalec polimernega voska .

Availability: Ni na zalogi SKU: 349.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Odstranjevalec polimernega voska .

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Alkil alkohol etoksilat; Kalijev hidroksid. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: fosfati, fosfonati, amfoterne površinsko aktivne snovi; 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI