Zimski koncentrat za čiščenje vetrobranskega stekla -30°C 5LT

Visokokakovostna zimska tekočina za pranje vetrobranskih stekel. -30°C. Vsebina: 5LT.

9,32 

Opis produkta

Visokokakovostna zimska tekočina za pranje vetrobranskih stekel. -30°C. Vsebina: 5LT.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vnetljiva tekočina in hlapi. Vsebuje (R)-p-menta-1,8-dien; Citral. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Hraniti v tesno zaprti posodi. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje: etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6, Indeks: 603-002-00-5)

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI