ATG Kit za popravilo kabrio streh

Komplet za popravilo kabrio streh

Šifra: CF002 Kategoriji: ,

40,96 

Opis produkta

Atg Smart Repair kit je komplet hitro in enostavno popravilo poškodb na kabrio strehah. Popravi, zatesni in zagotavlja vodo odpornost površine. Namenjen za odpravo lukenj, odrgnin, ureznin,… Ko se posuši tvori fleksibilen, brez barven in vodo odporen zaščitni sloj na površini. 

Vsebina kompleta:
– 1 x 1m vrvica
– 1 x bombažna tkanina
– 1 x intergrirana ščetka
– 1 x specialna igla za šivanje
– 1 x zaščitni premaz za strehe 118ml
– 1 x navodila za uporabo 

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Butanon Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dražilno

Vnetljivo

POVEZANI PRODUKTI