BLU WASH 25KG

Nizko viskozna aktivna pena. Enokomponentni alkalni detergent.

Availability: Ni na zalogi SKU: 1153.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Nizko viskozna in visoko peneča aktivna pena. Enokomponentni alkalni detergent. Odstranjuje maščobe in transportno umazanijo. Lahko se uporablja tako pri čiščenju v avtomobilski industriji, industriji na splošno ter H.A.C.C.P. sistemu. Pena se z lahkoto odstranjuje. Detergent ne povzroča korozijo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: natrijev hidroksid; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Amini, koko alkil, etoksilirani. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, fosfonati, neionske površinsko aktivne snovi, fosfati

Jedko

POVEZANI PRODUKTI