DIMOTOR 25KG

183,33 

Razmaščevalec za dele motorja in naprav.

SKU: 052.1.25lt Kategorije: , ,

Opis produkta

Razmaščevalec za dele motorja in naprav.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Sestavine (po Uredbi 648/2004): >30% alifatski ogljikovodiki, od 5% do 15% neionske površinsko aktivne snovi Vsebuje: Topilo nafta (oglje);. Nevarno: Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vnetljivo

Dražilno

Zdravju škodljivo

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI