KOCH 1K-Nano 250ml

Nano zaščita karoserije. Ustvarja izredno gladko površino, neverjetni efekt ogledala, UV zaščito ter odpornost proti kemikalijam in abrazijam. Enoletna zaščita karoserije se lahko z rednimi vzdrževanji (upraba NanoMagicShampoo) razširi na tri leta.

112,61 

Opis produkta

1K-Nano se veže na barvi in na osnovi inovativnih reaktivnih snovi tvori izredno gladko, stekleno zaščito barve, ki je odporen proti kemikalijam, UV sevanju in obrabo. Specialni aditivi podajajo laku izredno globoki sijaj. Postopek v enem koraku zmanjša delovni čas priprave v primerjavi z 2komponentnimi sistemi. Lak je popolnoma in trajno zaščiten pred škodljivimi okoljskimi dejavniki. Vse nečistoče se z lahkoto odstranijo iz karoserije. Zaščita traja približno eno leto, lahko pa se podaljša z ročnim čiščenjem vozila z NanoMagicShampoo. Komplet vsebuje: 250ml zaščita v aluminijasti posodici, 75ml razdeljevalna steklenička ( zadostuje za eno vozilo), goba, 5 certifikatov, 5 letakov in 5 nalepk.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov ali razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino / posodo med odpadke na zavarovan način. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, < 2% aromati

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Okolju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI