KOCH Flugrostentferner BMP 12kg

97,50 

Kislinski detergent za odstranjevanje zračne rje.

SKU: 224012 Kategorije: , ,

Opis produkta

Kislinski detergent za odstranjevanje zračne rje. Vsebuje: fosforjeva kislina. Vsebina 12kg

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: fosforjeva kislina. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 ≥ 30%: fosfati; 5% – 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI