METAL CLEAN 25KG

154,57 

Kislinski detergent za čiščenje kovinskih površin.

SKU: 1205.1.25kg Kategorije: , ,

Opis produkta

Super koncentrirani kislinski detergent za čiščenje kovinskih platišč, tovornih stranic, oksidnih ostankov in luga. Površine po čiščenju ostanejo kot nove. Ščiti površino pred oksidacijo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: fosforjeva kislina; amonijev bifluorid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

Dražilno

POVEZANI PRODUKTI