WONDER WASH 25 KG

92,21 

Koncentriran alkalni detergent nove generacije, ki odlično odstranjuje trdovratno umazanijo.

SKU: 1121.1.25 kg Kategorije: , , ,

Opis produkta

Koncentriran alkalni detergent nove generacije, ki odlično odstranjuje trdovratno umazanijo. Odličen detergent za čiščenje težke in transportne umazanije. Primeren za uporabo v samopostrežnih avtopralnicah – sef service, trdi vodi, ščiti pred vodnim kamnom in pena se z lahkoto odstrani. Uporaba: 1% – 3,5% z vodo.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; natrijev hidroksid; Sulfonska kislina, C14-16-alkan hidroksi in C14-16-alken, natrijeve soli; Alkoholi, C12-13-razvejani in linearni, etoksilirani. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% – < 15%: EDTA in njene soli; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi

Jedko

POVEZANI PRODUKTI