JUVI pH REGULATOR 25KG

84,18 

Sredstvo za uravnavanje pH vrednosti.

SKU: JU-SO02 Kategorije: , , ,

Opis produkta

Sredstvo za uravnavanje pH vrednosti.. Žveplova kislina z največ 51% kisline ali baterijska tekočina kisla, 8, II, (E2). UN 2796.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: natrijev hidroksid. Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Ne vdihavati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Produkt je razvrščen kot jedek glede na pH vrednost.

Jedko

POVEZANI PRODUKTI