KOCH Protector Wax 1000ml

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za ročno in strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in dolgotrajno zaščito. Vsebina: 1000ml

30,91 

Opis produkta

Inovativni, visokotehnološki, visokokakovostni in zaščitni vosek za ročno in strojno pranje vozil. Omogoča visoki sijaj, lotus učinek in dolgotrajno zaščito. Vsebina: 1000ml

Več o izdelku pa v eni izmed povezav iz youtuba:

Dodatne informacije

Varnostni napotki

NEVARNO: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.Če je potreben zdravniški nasvet,mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov ali razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.PRI ZA UŽITJU:Izprati usta.NE izzvati bruhanja.PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče,če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti zaklenjeno. Odstranite vsebino/posodo med odpadke na varen način.Vsebuje:Ocetna kislina 1-propanaminij,2-hidrok si-N-(2-hidroksi propil)-N, N-dimetil-, diestri z maščobnimi kislinami rastlinske ga olja, C18-nenasičen, metil sulfati(soli). Siloksani in silikoni, (3-(2-aminoetil) amino)propil)metil-, dimetil-

Jedko

POVEZANI PRODUKTI