RIN PAR SPRAY 600ml

7,43 

Antistatično loščilo za plastične odbijače. Vsebina: 600ml.

Opis produkta

Antistatično loščilo za plastične odbijače. Vsebina: 600ml.

Dodatne informacije

Varnostni napotki

Vsebuje: ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Jedko

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

POVEZANI PRODUKTI