Product was successfully added to your shopping cart.

DINITROL 447 Protect Super Schwarz 500ml

Hiter pregled

Zaščita podvozja, pred udarci kamnov. Črna barva. Vsebina: 500ml.

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno

Zaloga: Na zalogi

10,91 €

Opis izdelka

Dinitrol 447 je elastična zaščita podvozja, na osnovi sintetičnih smol in kavčuka, ki se hitro suši. Primesi cinka izboljšajo antikorozijsko zaščito in zaustavijo rjavenje, kjer je bila osnovna zaščita poškodovana. Lahko se prebarva. Ne vsebuje agresvnih topil, azbesta ali bitumna, ne uničije plastike ter ostaja trajno elastično. Idealna je za dela na avtomobilskih šasijah. Odporna je proti cestnemu pesku, kamenju, soli in na agresivna topila.

Dodatne informacije

Varnostni napotki Vsebuje: ksilen; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-Heksan; etil acetat; kolofonija. Nevarno: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
Logotipi

Vnetljivo

Zdravju škodljivo

Dražilno